Door: P. Grotens

Zonder dat u het door heeft, sluit u op een dag vele overeenkomsten. Of u nou een koopovereenkomst aangaat met de supermarkt als u de wekelijkse boodschappen doet, online een nieuw paar schoenen bestelt of een arbeidsovereenkomst aangaat met uw werkgever. Een overeenkomst is snel gesloten, maar hoe komt u ervan af? 

Beëindiging door tijdsverloop

Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn overeenkomsten waarbij een tijdsperiode is afgesproken (bijvoorbeeld een jaarcontract in tegenstelling tot een arbeidscontract voor onbepaalde tijd – een vast contract). Indien het contract afloopt, stoppen ook de verplichtingen die hieruit voortvloeien, zoals het verrichten van arbeid door de werknemer en het betalen van salaris door de werkgever. 

Beëindiging door opzegging

Beëindiging door opzegging is een eenzijdig besluit. Opzegging vindt vooral plaats bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan vaak niet zomaar, maar in de wet zijn verschillende gevallen te vinden waarin opzegging weldegelijk is toegestaan. Zo kan iedere werknemer zijn arbeidscontract opzeggen, wat veelal ook in het arbeidscontract wordt bedongen. Een ander voorbeeld is het opzeggen van een huurcontract door de huurder. 

Beëindiging door vernietiging

Indien sprake is van een wilsgebrek (dwaling, bedrog, bedreiging en misbruik van omstandigheden) kan een overeenkomst vernietigd worden. Van een wilsgebrek is sprake indien iemand door omstandigheden is gedwongen of misleid om een overeenkomst aan te gaan. Als u bijvoorbeeld bij een autodealer een auto heeft gekocht waarvan blijkt dat de sloten niet werken, en de verkoper heeft u hier niet van op de hoogte gebracht, dan kunt u de koopovereenkomst vernietigen. 

Vernietiging heeft terugwerkende kracht. Dit betekent dat de overeenkomst wordt verondersteld nooit te hebben bestaan. In het voorbeeld van de autodealer wordt de verkoper dus weer eigenaar van de auto en bent u gerechtigd tot terugbetaling van het aankoopbedrag. 

Beëindiging door ontbinding 

Als een tegenpartij tekortkomt in de nakoming (uitvoering) van de overeenkomst, kunt u de overeenkomst ontbinden. Terug naar het voorbeeld van de autodealer. Stel: u spreekt met de verkoper af dat de auto volgende week bij u voor de deur wordt afgeleverd. Op de afgesproken datum verschijnt de verkoper echter niet en laat ook niets van zich horen. U kunt kiezen de overeenkomst te ontbinden, maar niet voordat u de wederpartij in gebreke heeft gesteld. Een ingebrekestelling houdt in dat u een redelijke termijn geeft waarin de andere partij de overeenkomst alsnog nakomt. Indien de verkoper binnen deze termijn alsnog de auto niet levert, is hij in verzuim. U kunt nu de overeenkomst ontbinden, waardoor een grond ontstaat om schadevergoeding te vragen en waardoor reeds uitgevoerde prestaties, zoals de betaling van de koopsom, ongedaan gemaakt moeten worden. 

Heeft u een overeenkomst gesloten waar u van af wilt? Kom dan langs bij de Haagse Wetswinkel, waar wij u kunnen helpen op de juiste wijze de overeenkomst te beëindigen.