Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Het doel hiervan is onder andere dat u meer zeggenschap krijgt over uw persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en telefoonnummer. Het omvat alle informatie die direct of indirect over u gaat, dan wel naar u te herleiden is.

Wat betekent de AVG voor u?        

  • Een organisatie mag uw persoonsgegevens niet langer opslaan dan nodig. Uw persoonsgegevens mogen niet zomaar voor andere doelen worden gebruikt dan waarvoor ze door u zijn verstrekt.

Wil een organisatie uw persoonsgegevens verwerken? Dan dient zij:

  • U een duidelijke en begrijpelijke uitleg te geven over haar privacybeleid;
  • Uw expliciete en specifieke toestemming te vragen.

Pas als aan de bovenstaande punten is voldaan mag een organisatie uw persoonsgegevens verwerken.

 

U heeft het recht op vergetelheid. Dit betekent dat u een organisatie kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan als:

  • Uw gegevens niet langer nodig zijn;
  • U uw toestemming voor de verwerking intrekt;
  • U bezwaar maakt tegen de verwerking.

 

Bovendien heeft u het recht op inzage. Dit houdt in dat u aan organisaties kunt vragen welke gegevens zij van u hebben, waarom zij deze gegevens verwerken en hoe lang deze worden bewaard.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacytoezichthouder ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door een organisatie.

 

Hoe beschermt de Haagse Wetswinkel uw persoonsgegevens?

Wij hebben een privacy policy opgesteld waarin wij u duidelijk maken voor welke doeleinden en welke duur wij uw persoonsgegevens verwerken. Ook hebben wij onze algemene voorwaarden conform de AVG gewijzigd en daarmee onze procedure voor het inloopspreekuur. Voordat wij u inschrijven aan onze balie, vragen wij u onze algemene voorwaarden door te nemen en te ondertekenen. Als u het wenselijk vindt, lichten wij de inhoud hiervan nader toe.

Heeft u vragen rondom de bescherming van uw persoonsgegevens? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@haagsewetswinkel.nl of kom langs op een van onze spreekuren.